یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود توی دشت بزرگ و سرسبزی که خیلی قشنگ بود چوپونی با گلش زندگی می­کرد.بع بع بعبع بع بع

توی این گله بزغاله­ای بود به نام آتیش پاره. آتیش پاره خیلی شلوغ بود. همیشه یا از عقب گله بود یا از جدا  هرچه مادر اتیش پاره می­گفت: تو خیلی کوچیکی کم سنی تو دشت گرگ فراون  یکبار تو رو می­بره و می­خوره انقدر تو بازیگوشی نکن، عقب و جلو نرو بی­فایده بو آتیش پاره به این حرفا گوش نمی­داد. تنها جایی که نمی­رفت آسمون بود. آتیش پاره هر شب می رفت روی سنگ چین کنار رودخونه به آسمون نگاه می­کرد. آخه آتیش پاره خیلی ستاره­ها رو دوست داشت. مادرش می­گفت: بزغاله جون آخرش این ستاره­ها کار دستت می­دن. بیا از سنگ چین پایین؛ بیا پایین پیش خودم بخواب.

آتیش پاره گفت: نه من همین بالا ازهمه جا بهتره

مادرش یک نگاه بهش کرد و دوباره گفت: پس اگه یک روزی اسیر گرگا شدی یادت باشه که گریه و زاری نکنی اگر از تو پرسیدن با ستاره ها چکار داری چرا باهاشون حرف می­زنی بگو. یک بز بزرگ از ستاره­ها افتاد زمین. صداش می­زنم تا بیان ببرنش آتیشپاره بگی نگی به حرفای مامانش گوش داد . اما اونقدر عاشق ستاره­ها بود که حواسش سر جاش نبود و دائم ستاره­ها رو صدا می­زد می­گفت: ستاره­ها بیاین پایین روی زمین. تو یکی از این شبا که آتیش پاره داشت با ستاره­ها حرف می­زد گرگ ناقلا صدای درد دل آتیش پاره رو شنید خاله گرگه با خودش گفت:این بزغاله خیلی نادن و ساده است، باید شکارش کنم؟

آتیش پاره یکدفعه یک صدایی شنید: آتیش پاره بدو بیا پیش خاله؟آتیش پاره پایین صخره دوتا چیز نورانی دید دوتا ستاره­ی زیبا. با خوشحالی گفت: شما ستاره­اید . خاله گرگه که صداشو به نازکی صدای موش کرده بود گفت: بله جونم من خاله ستاره­ام یک عالمه خبرای خوب از آسمون دارم. بیا منو بردار تا برات بگم اون بالا چه خبره آتیش پاره خیلی خوشحال شد. جلو رفت که ستاره­ها رو برداره. اما ستاره­ها اونو از روی زمین برداشتن نگو اون ستاره­ها چشمای خاله گرگه بودن.

آتیش پاره فرصت نکرد داد بزنه یا از سگای گله کمک بخواد. وقتی به خودش اومد دید توی غار تاریک خاله گرگه است.

خاله گرگه اتیش پاره رو برداشت و نگاهی کرد که سه لقمه­اش کنه که خودشو دو تا بچه­هاش بخورنش. اما هرچی  نگاه کرد دید یک لقمه بیشتر نمی­شه. خاله گرگه یک فکری کرد. اینجا بمون علف بخور تا چاق بشی اندازه­ی الاغ که شدی می­خوریمت.

چند روز گذشت؛ خاله گرگه هر روز به صحرا می­رفت و یک بغل علف می­چید. آتیش پاره بیچاره هم مجبور علفا رو بخوره تا چاق بشه. یک روز موقوع علف خوردن با خودش گفت ااا کاش اسمون نبود که عاشق ستاره­ها بشم.خاله گرگه صداشو شنید گفت: حالا بگو ببینم چرا ستاره­ها رو صدا می­زدی؟هان؟ با اونا چکار داشتی؟

آتیش پاره یکدفعه یاد هوای مامانش افتاد.برای همین گفت: خاله گرگه جوون من ، من با ستاره­ها کار واجبی داشتم. آخه یک بز خیلی بزرگ از ستاره­ها افتاده بود روی زمین. اونا صدا می­زدم که بیان بزشونو ببرن. خاله گرگه که اب دهنش راه افتاده بود زد تو سرشو گفت: بزغاله­ی عزیز پس چرا اینو زودتر نگفتی؟ حالا بگو ببینم بز ستاره­ای کجاست؟

من خیلی زود می­فرستمش به آسمون. آتیش پاره با ترس و لرز گفت: خاله گرگه جون حتی نمی تونم بگم. باید شب باهم بریم تا جای ستاره رو نشونت بدم. شب وقتی همه جا تاریک شد. خاله گرگه و آتیش پاره از غار اومدن بیرون...رفتن رفتن تا نزدیک سنگ چین کنار رودخونه. خاله گرگه که بوی گوشت به دماغش خورده بود ترس از یادش رفت. آتیش پاره خاله گرگه رو به کنارگودالی برد و یواش گفت: اینم بز ستاره­ای. خاله گرگه دستشو دراز کرد دید به به چه گرم و نرم خواست که اونو به دندون بگیره سگ گله که توی چاله بود پرید و دم خاله گرگه رو محکم گاز گرفت. سگ بکش خاله گرگه بکش. عاقبت دم خاله گرگه کنده شد. خاله گرگه درحالی که فریاد می­زد گفت: بز ستاره­ای نخواستم. نخواستم و با دم بریده رفت.

آتیش پاره رفت پیش مامان مهربونش. بهش گفت: مامان جون مامان جون از این به بعد به حرفات گوش میدم. قول میدم دست از بازیگوشیم بردارم از اون به بعد آتیش پاره بزغاله حرف شنویی شده بود و دیگه گول گرگا رو نخورد.

قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید....

داستان کوتاه کودکانه

خلاصه داستان کوتاه کودکانه

خلاصه داستان کودکانه

داستان های کودکانه